Project Description

Neuropsykiatrinen valmennus -koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia kuten ADHD, ADD, autismin kirjon oireyhtymät, Tourette, kehityksellinen kielihäiriö. Lisäksi valmennus soveltuu mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä henkilöiden, joilla on oppimisvaikeuksia, ohjaukseen ja kuntoutukseen.

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellista kuntoutusta, jossa asiakasta ohjataan ja tuetaan kehittämään arjen- ja elämänhallintataitojaan. Valmennuksen lähtökohtana on omien vahvuuksien ja voimavarojen tiedostaminen ja käyttöönotto sekä kehittäminen. Valmennuksen tausta-ajatteluna toimii voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote.

Neuropsykiatrinen valmennus –koulutuksen laajuus on 30-opintopistettä ja koulutus ajoittuu yhden lukuvuoden (9 kk) mittaiseksi. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa tietämystä neuropsykiatrisista vaikeuksista ja oppia keinoja tukea, ohjata ja valmentaa neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavia lapsia, nuoria ja aikuisia. Koulutuksen suorittaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna sisältäen 18 lähiopiskelupäivää. Lähiopiskelupäivät sisältävät yhteistoiminnallista oppimista, luentoja, käytännön harjoituksia, ryhmätyöskentelyä ja ohjauskeskusteluja. Lähiopiskelupäivät toteutetaan kahden päivän jaksoissa noin kuukauden välein. Jaksojen väleissä opiskelija tutustuu aihealueen kirjallisuuteen, tekee oppimistehtäviä, harjoittelee opintojaksoilla annettuja valmennuksen keinoja ja toteuttaa valmennusprosessin. Opiskelija arvioi myös omaa ammatillista kehittymistään koulutuksen aikana.

Opintojaksoihin sisältyvät
  • Neuropsykiatrisen valmennuksen perusteet (1 op)
  • Neuropsykiatrisen valmennuksen työskentelyorientaatiot (4 op)
  • Neuropsykiatriset vaikeudet, niiden hoito ja kuntoutus (2 op)
  • Valmennuksen toimintatapoja, menetelmiä ja keinoja (6 op)
  • Eri ikäisten asiakkaiden ja perheen valmentaminen (6 op)
  • Valmentajan rooli ja valmentajana toimiminen (2 op)
  • Neuropsykiatrinen valmennusprosessi – harjoittelu (5 op)
  • Valmennukseen liittyvä kirjallisuus (2 op)
  • Ammatillinen kasvu (2 op)

Aikataulut linkeistä:

Nepsy, Kuopio 2021

Nepsy Mikkeli 2021

Nepsy Tampere 2021